Rozróżnienie: potrzeby a strategie i prośby

Dzisiaj o potrzebach – sercu NVC, czyli o trzecim obszarze rozwoju i jednocześnie rozróżnieniu kluczowym: potrzeby i strategie. Potrzeby – są rdzeniem NVC w którym, zasadniczym założeniem jest to, że potrzeby stoją za wszystkim, co ludzie robią lub czego nie robią. Potrzeby są uniwersalne (takie same dla wszystkich) i nie są związane z miejscem, czasem osobą lub działaniem. Koncentracja na potrzebach, które są spełnione lub nie spełnione w chwili obecnej daje mi dostęp do wolności i decyzji, co pozwala mi być w prawdziwym kontakcie ze sobą. Dzięki wspólnej płaszczyźnie połączenia, wszyscy są w stanie rozpoznać potrzebę, nawet jeśli nie jest żywa w tej chwili dla nich.

Potrzeby mogą być mylone ze strategiami. Strategie to konkretne pomysły, umieszczone w czasie, miejscu, działaniu i powiązaniu z osobą, które służą zaspokajaniu potrzeb, np. Chcę odpocząć (potrzeba) więc biorę urlop(strategia). Partner chce odpocząć (potrzeba) i idzie poćwiczyć (strategia). Chociaż mamy taką samą potrzebę (odpoczynku) mamy różne pomysły na ich zaspokojenie (strategie), które mogą prowadzić do konfliktu. Na poziomie potrzeb wszyscy jesteśmy tacy sami, konflikty rozwijają się wokół strategii. Dlatego szukamy strategii biorących pod uwagę potrzeby wszystkich zainteresowanych.

Rozróżnienie potrzeba i prośba jest kolejnym istotnym rozróżnieniem.
Kiedy wyrażam potrzebę, nie wyrażając prośby może to implikować konflikt – pozostawiając przestrzeń na interpretację intencji mojego wyrażenia potrzeby. To może wywołać reakcję gniewu, wstydu lub poczucia winy, np. powiedzenie tylko potrzebuję współdziałania może być odebrane jako krytyka. Wyrażenie potrzeby uzupełnione o prośbę daje jasność i większą szansę na zaspokojenie potrzeby.
Zapraszam Cię do zatrzymania się przy potrzebach i rozróżnianiu potrzeb od strategii na ich zaspokojenie.